"Monitorimi Online i ATM-ve ju lejon të jeni gjithmone ne dijeni te performancës se terminalit dhe të merrin vendime operacionale te bazuara ne informacion"


 

Sistemi i monitorimit te ATM-ve jep informacion të veçantë të detajuar rreth problem-ve të tilla si: niveli i letres se faturave, niveli i letres se Journal-it, gjendjes se lexuesit te karta-ve, niveli i te hollave ne kaseta etj. Këto informacione të detajuara lehtësojne analizimin e problemeve si dhe zgjidhjen sa më efikase te tyre. Sistemi I monitorimit te ATM-ve punon i integruar me opsionet SMS dhe E-mail per banken duke derguar informacionin mbi problemin tek dega bankare apo te personeli I paracaktuar nga Banka. Si rezultat i kësaj, ju do te jeni ne gjendje ti ofroni klienteve tuaj nje nivel shume te larte disponueshmerie ne lidhje me ATM –te.

 

Monitorimi Online i ATM-ve ofrohet si nje program i bazuar ne Web i cili sherben si nje mjet nga ku ju mund të:

 

-          Kontrolloni ne kohe reale dhe ne historik informacionin mbi problemet e shfaqura si dhe disbursimet e kryera nga ATM-te.

-          Kontrolloni Statusin dhe historikun e ngjarjeve ne ATM-te tuaja 24/7.

 -        Kryeni e një analize të plotë të grupit tuaj te ATM-ve për të përcaktuar origjinen e problematike-ve dhe pajisjet qe i kane shkaktuar.